เพิ่มเพื่อน Welcome
ReadyPlanet.com
dot dot
dot
สมัครสมาชิก ( Member )

dot
bulletWELCOME
bulletOUR SERVICES
bulletACTIVITY ALBUM


สำนักงานบัญชีคุณภาพ ลำดับที่ 3
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์


Welcome

This Column Introยินดีต้อนรับลูกค้า นักบัญชี และผู้เข้าเยี่ยมชมทุกท่าน article

ขอต้อนรับลูกค้า นักบัญชี และผู้เข้าเยี่ยมชมทุกท่านที่สนใจในเวบไซด์ของเรา  ก่อนอื่น เราอยากให้ทุกท่านได้รู้จักกับเราก่อน มาทำความรู้จักกันครับ

สำนักงานตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2498  ดำเนินงานมากว่า 50 ปี  ได้รับความไว้วางใจและความเชื่อถือจากลูกค้ามาโดยตลอด  ประสบการณ์อันยาวนานทางด้านบัญชีและภาษี เพาะบ่มให้เราเติบโตอย่างมีแบบแผนและมีแนวทางที่ชัดเจนในการปฏิบัติงาน  เรามีความเชี่ยวชาญทางด้านบัญชีและภาษี ประกอบกับการติดตามข่าวคราวความเคลื่อนไหว การเข้าศึกษาเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ทำให้สำนักงานมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน และพร้อมรับสิ่งใหม่ ๆ ได้เสมอ

ซึ่งเราจะยืนหยัดเคียงข้างท่านและชี้แนะแนวทางที่ถูกต้องตามมาตรฐานและกฎหมาย เพื่อให้ท่านสามารถดำเนินกิจการไปได้อย่างราบรื่น โดยมิต้องมากังวลว่า จะปฏิบัติถูกต้องตามมาตรฐานและกฎหมายหรือไม่

   เราเริ่มพัฒนามาจากเสียงดีดรางลูกคิด พัฒนาอย่างต่อเนื่องมาเป็นเสียงกดเครื่องคิดเลข ตลอดมาจวบจนเข้าสู่ยุค 4G ( FOURTH GENERATION COMPUTER ) เสียงกดรัวแป้นคอมพิวเตอร์อย่างเป็นจังหวะต่อเนื่องนั้น บ่งบอกถึงการพัฒนาการของสำนักงานตลอดระยะเวลาเกือบ 50 ปี และเราจะยังคงพัฒนาการอย่างไม่หยุดยั้งต่อไป  และจะพัฒนาองค์ความรู้ของเราพร้อมไปกับพัฒนาเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยมากขึ้น  เพื่อการให้บริการที่ดีเลิศต่อท่าน

  ด้วยอุปกรณ์สำนักงานที่ทันสมัยในปัจจุบัน  ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บรักษาอย่างดียิ่ง และเป็นความลับเสมอ นั่นเป็นนโยบายของสำนักงานและเป็นจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานที่เรายึดถือกันมากว่า 40 ปี    และในอนาคต เราพร้อมที่จะพัฒนาขึ้นสู่สำนักงานอีเลคโทรนิคสมบูรณ์แบบ ( Online Service ) และขอตั้งปณิธานว่า เราจะบริการด้วยใจ ( Service Mind ) ที่พร้อมจะทำให้ลูกค้าพึงพอใจอย่างสูงสุด

บริการต่าง ๆ ของสำนักงาน article

   ** งานด้านการจัดทำบัญชีและภาษีอากร

ให้บริการจัดทำบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ( GAAP ) และการปรับปรุง( ADJUST ) บัญชีให้เป็นไปตามประมวลรัษฎากร โดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายภาษีอากร เพื่อให้ท่านสามารถปฏิบัติให้ถูกต้องและหลีกเลี่ยงปัญหาการถูกกรมสรรพากรย้อนหลังได้ในภายหลัง ซึ่งการปฏิบัติงานของสำนักงานจะแทรกระบบการตรวจสอบ ( DOUBLE CHECK ) ตลอดเวลา แม้แต่รายละเอียดเกี่ยวกับชื่อที่อยู่ที่ไม่ถูกต้องในใบกำกับภาษีก็ไม่สามารถหลุดรอดระบบของเราได้ ( ระบบการตรวจสอบโดยบุคคลากรที่ผ่านการอบรมมาอย่างดี มิใช่ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ) ระบบดังกล่าวเคยผ่านการพิสูจน์ถึงประสิทธิภาพมาแล้วในบริษัทใหญ่ ๆ ซึ่งเป็นลูกค้าของสำนักงานว่า มีความแม่นยำในด้านตัวเลขทางด้านบัญชี และสามารถป้องกันการทุจริตในบริษัทของท่านได้ เพราะผลจากการทำงานอย่างหนักของเรา สามารถจับทุจริตในบริษัทใหญ่ ๆ ที่เป็นลูกค้าของเราได้ โดยมีการดำเนินคดีจนถึงที่สุด ไม่ใช่เพียงบริษัทเดียว แต่ปรากฎผลมาแล้วมากกว่า 20 บริษัท

Email : account@beaccount.com

  ** งานด้านทะเบียนธุรกิจ 

1. จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนสามัญ และร้านธรรมดา
2. การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ทางด้านทะเบียนเช่น การจดทะเบียนเพิ่มทุน ลดทุน เปลี่ยนแปลงกรรมการ หุ้นส่วนผู้จัดการ เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ ทั้งทางด้าน กระทรวงพาณิชย์และกรมสรรพากร
3. จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และแจ้งเปลี่ยนแปลงภาษีมูลค่าเพิ่ม ขอบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
4. จดทะเบียนสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ
5. ขึ้นทะเบียนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน แจ้งพนักงานเข้าและออก ฯลฯ
6. การจัดทำและยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีทุกประเภท ทั้งในส่วนของ กรมทะเบียนการค้า กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต สำนักงานประกันสังคม

Email : register@beaccount.com

  ** งานด้านการวางระบบและตรวจสอบบัญชี

1. รับตรวจสอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป( GAAS ) โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ( CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT ) และตรวจสอบและรับรองบัญชี โดยผู้สอบบัญชีภาษีอากร ( TAX AUDITOR )
2. รับวางระบบบัญชี โดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านบัญชี เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของผู้บริหาร ซึ่งเราใช้ผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานบัญชีไม่ต่ำกว่า 2 แห่งขึ้นไป เพื่อให้ระบบของท่านสมบูรณ์แบบที่สุด การวางระบบสามารถแบ่งการวางระบบออกเป็นการวางระบบบางส่วน และการวางระบบทั้งหมดภายในองค์กรของท่าน

Email : info@beaccount.com

  ** งานด้านที่ปรึกษา
สำหรับกิจการที่มีนักบัญชีของท่านอยู่แล้ว แต่นักบัญชีไม่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการบัญชีระดับสูง หรือไม่เชี่ยวชาญในด้านของการปฏิบัติให้ถูกต้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยห้างหุ้นส่วนและบริษัท หรือประมวลรัษฎากร รวมทั้งพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และ พรบ.วิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547  เราสามารถให้คำปรึกษาหารือกับท่านได้เพื่อช่วยให้ท่านปฏิบัติได้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีและกฎหมายต่าง ๆ ซึ่งเราถือว่า ไม่มีผู้ใดรู้ในทุกเรื่องแม้แต่สำนักงานเองก็ตาม ดังนั้น ทุกคำถามของท่าน จะต้องมีคำตอบ หากเป็นกรณีที่สำนักงานไม่ทราบ เช่น กฎหมายใหม่ หรือ เรื่องที่เราไม่มีประสบการณ์มาก่อน เราจะหาค้นคว้าหาคำตอบมาให้ท่านให้ได้จนสุดความสามารถ เพราะสำนักงานถือว่า ประสบการณ์ดังกล่าว สามารถเพิ่มพูนความรู้เพื่อจะเป็นประโยชน์แก่บุคคลอื่นได้ต่อไป

Email: info@beaccount.com

  ** การบริการในอนาคตอันใกล้ **


1.   เราจะเปิดให้บริการในการจัดทำบัญชีเพื่อการบริหาร (Management Accounting) 
สำหรับผู้บริหารและนักธุรกิจยุคใหม่ที่ต้องการข้อมูลเพื่อการบริหารและการตัดสินใจโดยเฉพาะ   การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ  ซึ่งในยุคข้อมูลข่าวสารนั้น ต้องการความรวดเร็วและฉับไวในการตัดสินใจ  เพื่อให้ธุรกิจของท่านก้าวไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และเราจะเปิดรับเฉพาะนักธุรกิจชาวไทยและชาวต่างชาติที่เล็งเห็นความสำคัญของการใช้ข้อมูลสารสนเทศทางด้านการบัญชีเพื่อการบริหารจัดการเท่านั้น  สำนักงานขอเวลาสำหรับการพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษของสำนักงานให้คล่องกว่านี้ จึงจะเปิดรับสำหรับชาวต่างชาติในอนาคต  และเราเชื่อมั่นว่า  เรามีความพร้อมที่จะให้บริการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 


2.  จะเปิดบริการรับ OUT SOURCE บางแผนกของท่าน
การเปิดบริการนี้  เพื่อรองรับธุรกิจที่ต้องการทำให้องค์กรของท่านเล็กลง เพื่อความคล่องตัวในการบริหารงาน โดยไม่ต้องพะวงกับการเปลี่ยนแปลงพนักงาน การพัฒนาอบรมพนักงาน และการให้สวัสดิการพนักงาน รวมทั้งการจ่ายโบนัสให้แก่พนักงาน แผนกที่เราจะเปิดขึ้นก่อนคือ แผนกเงินเดือน ( Payroll )  ซึ่งทุกกิจการต้องการรักษาความลับของพนักงานของท่าน  งานต่าง ๆ ที่เราได้รับจากท่าน จะถูกดำเนินงานไปตั้งแต่รับข้อมูล ส่งกลับข้อมูล ประสานธนาคาร ยื่นแบบภาษีและประกันสังคม  ทุกอย่างจะยึดถือการรักษาความลับของลูกค้าและจรรยาบรรณทางด้านวิชาชีพอย่างที่สุด


3.  การเปิดแผนกตรวจสอบบัญชี
AUDIT FIRM นี้จะถูกเปิดในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2548  ทั้งนี้เนื่องจากผู้บริหารของเรา ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ร่วมกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่น ๆ ที่เชิญมาร่วมกันเปิดให้บริการทางด้านการตรวจสอบบัญชี  โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป  สำหรับลูกค้าที่ต้องการใช้บริการการตรวจสอบจริงเท่านั้น 
ซึ่งนั่นจะเท่ากับว่า เรามีบริการที่ครบวงจรในระบบบัญชี  และจะพัฒนาคุณภาพการบริการให้เป็นที่ยอมรับของสังคมและก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีและก้าวขึ้นเป็นสำนักงานบัญชียุคใหม่ที่อาศัยเทคโนโลยีเข้ามาให้บริการต่อท่านมากขึ้น

Email : audit@beaccount.com

แนวคิดและพันธกิจ article

MISSION

เราเป็นมืออาชีพทางด้านการให้บริการจัดการข้อมูลทางการเงิน  ซึ่งสามารถเปลี่ยนความรู้ของเรา ให้เกิดคุณค่าที่ก่อประโยชน์แก่ลูกค้าและสาธารณชน  และพร้อมจะก้าวไปสู่การบริการที่เป็นเลิศแก่ลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 

VISION

เราพร้อมจะก้าวสู่การให้บริการข้อมูลเพื่อการตัดสินใจในอนาคต  โดยนำระบบการสื่อสารอีเลคโทรนิคและเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์  เพื่อช่วยให้การตัดสินใจก่อประโยชน์แก่ท่านในอนาคต และเราเตรียมพร้อมจะก้าวเข้าสู่โลกแห่งข้อมูลดิจิตอลผ่านทางสื่อออนไลน์ทุกชนิด  เพื่อความรวดเร็ว ถูกต้องและแม่นยำในข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ

GOALS

เราจะเป็นผู้นำของสำนักงานบัญชียุคใหม่  ที่มีความเป็นมืออาชีพที่เชี่ยวชาญทางด้านบัญชี ภาษีและข้อมูลทางการเงิน และเป็นของคนไทยที่สามารถยืนหยัดกับสำนักงานของชาวต่างชาติได้อย่างสมศักดิ์ศรีของคนไทย โดยเฉพาะต้องควบคู่ไปกับคุณธรรม สมดังภาษิตว่าไว้ " ความรู้คู่คุณธรรม " และได้รับความไว้วางใจในคุณภาพของงานทั้งในส่วนของราชการและเอกชน

CREDO

ต่อลูกค้า :-  เราเชื่อว่า ความรับผิดชอบประการแรกต่อลูกค้าคือ การสนองความต้องการของลูกค้าและมีคุณภาพสูง  เพื่อรักษาระดับการให้บริการให้อยู่ในระดับที่เหนือกว่ามาตรฐานทางวิชาชีพ
การให้บริการเพื่อให้ลูกค้าสามารถรับบริการได้ทันที และได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนและถูกต้อง
เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจก่อให้เกิดกับกิจการในด้านการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบต่าง ๆ ที่ทางราชการได้วางไว้
เราจะรักษาความลับของลูกค้า และปฏิบัติงานอย่างมีจรรยาบรรณ
เราจะพัฒนาความคิดและความรู้ของลูกค้าควบคู่กับการเติบโตไปพร้อมกับเรา  เพื่อก้าวเข้าสู่ระบบการบริหารการจัดการที่ดี ( Good Governant )

ต่อพนักงาน : -
เรามีความรับผิดชอบต่อพนักงานของเรา ไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชาย
แต่ละคนต้องได้รับการยอมรับจากองค์กรว่าเป็นคนของเรา
และต้องเคารพในศักดิ์ศรีและความสามารถของแต่ละคน 
และมีความรู้สึกว่า มีความมั่นคงและอบอุ่น
พนักงานทุกคนต้องมีความรู้สึกว่า งานของตนมีความสำคัญและมั่นคง 
พนักงานต้องรู้สึกเสรีในการเสนอข้อแนะนำและข้อร้องเรียน
ต้องมีความเท่าเทียมในการพัฒนาฝึกอบรม
ฝ่ายบริหารจัดการต้องมีความสามารถ
และต้องบริหารงานอย่างถูกต้องและมีคุณธรรม

ต่อสังคมส่วนรวม : - เรามีความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมที่เราได้อาศัยและทำงานด้วย
เราจะสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่สังคมเท่าที่กำลังความสามารถเราจะมีอยู่
เราจะส่งเสริมองค์ความรู้เพื่อพัฒนาบุคคลากรทั้งในองค์กรและสาธารณชน
เราจะอนุรักษ์สภาวะแวดล้อมและทรัพยากรของชาติ

ประการสุดท้าย
เราจะรับผิดชอบต่อผู้เป็นเจ้าของ
เราต้องดำเนินธุรกิจให้มีผลกำไรที่เหมาะสม
เราจะพัฒนาองค์กรให้มีความสามารถและโครงการใหม่ ๆ อย่างไม่หยุดยั้ง
เราจะพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง
ยอมรับความผิดพลาดและแก้ไข
เราจะจัดเครื่องมือเครื่องใช้ให้ทันสมัย และรองรับกับเทคโนโลยีในอนาคต
เราต้องเตรียมทุนสำรองไว้เผื่อยามคับขัน
เราจะปฏิบัติงานด้วยความไม่ประมาท
เมื่อเรามุ่งมั่นและดำเนินงานตามความเชื่อมั่นดังกล่าว
ผู้เป็นเจ้าของย่อมได้รับผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม


 

หน้า 1/1
1
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.

บริษัท บีอีเอซี แอคเคาน์ แอนด์ ออดิท จำกัด และ สำนักงานบุญเองการบัญชี-ทนายความ
198 ซอยรัชดาภิเษก 11 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดาวคนอง เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 ประเทศไทย
Tel   :  โทร. 0-2476-0599 ( อัตโนมัติ ))  Fax  :  แฟ็กซ์ 0-2476-0599 ( กด 3 )
Email  :  webmaster@beaccount.com